Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Ustavení řídícího výboru MAP ORP Žatec

12.9.2016:
8.9.2016 Se uskutečnilo první, ustavující, setkání řídícího výboru MAP ORP Žatec.

Program:

1. Informace k MAP ORP Žatec
2. Schválení členů Řídícího výboru
3. Schválení statutu a jednacího řádu Řídícího výboru MAP ORP Žatecko
4. Návrh pracovních skupin
5. Harmonogram procesu přípravy MAP ORP
6. Termín dalšího jednání
 
Manažer MAP, Alexander Olah, přivítal účastníky, zahájil jednání Řídícího výboru a představil základní informace o realizaci projektu MAP ORP Žatec.
Místní akční plán rozvoje vzdělávání je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a školního vzdělávání a neformálního a zájmového vzdělávání. MAP bude vytvářen ve spolupráci s
relevantními subjekty v oblasti vzdělávání.
Cílem MAP je zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách.
Základním výstupem projektu je dohoda o investičních prioritách – tzv. Strategický rámec do roku 2020, který je potřebný i ve vztahu k
čerpání prostředků z Evropských fondů (specificky IROP) k rozvoji infrastruktury ve vzdělávání. Dalším výstupem je Akční plán, který je na každý následující rok aktualizován.
Realizáto rem projektu je Místní akční skupina Vladař, manažerem MAP je zástupce MAS Vladař, Alexander Olah. Tvorba MAP bude probíhat na třech úrovních – jednou z nich je Řídící výbor, který řídí proces tvorby a schvaluje MAP. Další je Partnerství MAP, které je širokou platformou relevantních subjektů v oblasti vzdělávání, třetí úrovní jsou pracovní skupiny tvořené členy Partnerství MAP.
Byl představen harmonogram tvorby MAP. Vzhledem k vyhlášeným výzvám je vhodné mít hotový Strategický rámec v prosinci roku 2016.
Byla provedena formální kontrola zástupců povinných členů Řídícího výboru. Na jednání byli zastoupeni povinní členové dle metodických postupů MŠMT a proběhla volba předsedkyně Řídícího výboru. Předsedkyní řídícího výboru MAP ORP Žatec byla zvolena starostka města Žatec, Mgr. Zdeňka Hamousová.
 
Byl projednán Statut Řídícího výboru MAP ORP Žatec a Jednací rád MAP ORP Žatec.
Byly vzneseny následující připomínky:
- Název Řídícího výboru musí odpovídat oficiálnímu názvu MAP ORP Žatec tak, jak je uvedeno v projektové žádosti.
- Bylo navrženo předsedkyní Řídícího výboru MAP ORP Žatec, Mgr. Zdeňkou Hamousovou, doplnění Jednacího řádu o možnost hlasování per rollam v odůvodněných případech.
 
Dále byl projednán návrh složení pracovních skupin MAP ORP Žatec ve dvou variantách. V první variantě bylo navrženo složení pracovních skupin dle výběru tří hlavních povinných témat a tří vybraných témat dle vyhodnocení dotazníků MŠMT. V
druhé variantě byl představen kumulativní návrh, který pokrývá všech 12 témat sdružených na základě podobností a souvislostí do 6 pracovních skupin. Byl zvolen kumulativní návrh tak, aby byla pokryta většina témat i s ohledem na projektové záměry jednotlivých škol.
Byly vzneseny následující připomínky:
- V rozvržení témat chybí environmentální vzdělávání
 

Usnesení z 1. jednání Řídícího výboru MAP ORP Žatec

Řídící výbor na svém prvním jednání po projednání stanoveného programu a proběhlé diskuzi přijímá tato usnesení:
1. Složení členské základny Řídícího výboru MAP ORP Žatec
2. Statut Řídícího výboru
3. Jednací řád Řídícho výboru a ukládá manažerovi MAP doplnění možnosti hlasování per rollam
4. Volbu předsedkyně Řídícího výboru, Mgr. Zdeňku Hamousovou
5. Složení pracovních skupin pro tvorbu MAP ORP Žatec s doplněním environmentálního vzdělávání v názvu páté pracovní skupiny v
návrhu skupiny.
 

Seznam příloh:

1. Seznam účastníků jednání / členů Řídícího výboru
2. Upravený Statut Řídícího výboru
3. Upravený Jednací řád Řídícího výboru
4. Upravený návrh pracovních skupin

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 12.9.2016, počet zobrazení : 1964 (1964 tento měsíc)