Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Projekt

Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo výzvy: 02_23_017
Název výzvy: Akční plánování v území - MAP

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008257
Název projektu CZ: MAP4 Podbořansko-Žatecko

Předpokládané datum zahájení: 1. 12. 2023
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2025

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt MAP4 Podbořansko-Žatecko navazuje na předchozí projekty místního akčního plánování (MAP1-3) v území, tudíž lze vycházet z letitého fungujícího partnerství MAP.

Cílem projektu je jednak další rozvíjení vazeb a vztahů v rámci partnerství MAP, jednak plnění cílů SR MAP a implementace konkrétních aktivit MAP, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Projekt MAP4 neopomíjí ani podporu a spolupráci se ZUŠ v území.
Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023126

Název: MAP3 Podbořansko-Žatecko

Datum začátku realizace: 1.9.2022

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt je realizován na základě projektové žádosti ve výzvě č. 02_20_082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP


Anotace projektu:

Projekt navazuje na práci partnerství MAP a projekt MAP2 Podbořansko-Žatecko. Bude vyhodnoceno

plnění MAP2 a provedena aktualizace formou strategického plánování v partnerství MAP. Výsledkem

bude aktualizovaný dokument MAP, který bude obsahovat aktualizované priority, cíle, jednotlivá

opatření a návrhy finančních zdrojů a zodpovědností. Nadále budeme pokračovat v budování kapacit a

posilování kompetencí zástupců partnerských subjektů formou sdílení metod, postupů, zdrojů a dalších

informací.
Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011513

Název: MAP2 Podbořansko-Žatecko

Datum začátku realizace: 1.9.2018

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt je realizován na základě projektové žádosti vě výzvě č. 02_17_047 pro Místní akční plány rozvoje

Jaký problém projekt řeší?
Projekt reaguje na problémy identifikované v projektech MAP I
- pedagogové nemají dostatečnou nabídku vzdělávání v oblasti rozvoje gramotností a práce s dětmi se SVP, včetně vzdělávání asistentů pedagoga
- pedagogové nemají dostatečně zajištěné pomůcky, chybí zkušenosti v jejich užívání, chybí zkušenosti se spoluprací s dalšími pedagogickými pracovníky
- v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti chybí moderní pomůcky a literatura
- spolupráce mezi učiteli stejných předmětů je velmi slabá
- frekvence vzdělávacích a poznávacích aktivit pro děti a žáky mimo prostory ZŠ a MŠ (např. exkurze) je velmi slabá
- učitelé neumí pracovat s heterogenními skupinami žáků a ani k tomu nemají dostatečný prostor, výuka je tak stereotypní
- pedagogové mají nedostatek prostoru pro rozvíjení podnikavosti žáků a pro rozvoj jejich přípravy na volbu povolání
- pedagogové jiných předmětů nejsou dostatečně připraveni na výuku v cizím jazyce
- spolupráce škol se vzdělávacími a kulturními institucemi je slabá
- pedagogové nemají dostatek prostoru pro rozvoj zájmu o polytechnické vzdělávání
- v oblasti matematické gramotnosti pedagogové neznají moderní vzdělávací postupy
- pedagogům chybí zkušenosti a dovednosti ve využívání digitálních technologií ve výuce
- na školách neprobíhají dostatečně aktivity řízených diskuzí žáků za účelem rozvoje občanských kompetencí
- rozvoj regionální identity dětí a žáků je velmi slabý, chybí aktivity pro rozvoj regionální identity
- rodiče nejsou dostatečně zapojeni do aktivit školy a do komunikace s pedagogy

Jaké jsou příčiny problému?
Příčin problémů je více a to jak na úrovni samotných škol, tak na úrovni zřizovatele či v rodinách žáků nebo celkově na úrovni pedagogické obce. Můžeme jmenovat:
- dlouhodobý nedostatek financí na vzdělávání pedagogů a pořízení pomůcek, pedagogů chybí adekvátní odměna a podpůrné služby, chybí prostředky na exkurze žáků
- rychle zaváděná inkluze bez předchozího vzdělávání pedagogů v práci s dětmi se SVP a ve spolupráci s dalšími pracovníky (asistenty) ve výuce
- nedostatečné propojení školy a rodičů, nezájem rodičů na jedné straně a neschopnost přitáhnout pozornost rodičů na straně druhé
- nedostatečná podpora pedagogů v rozvoji moderních metod výuky
- nedostatečná podpora proměny školství ze strany zřizovatelů, propast mezi stupni vzdělávání, selhání koordinační role na straně zřizovatelů
- nedostatek místních vůdčích osobností, kteří dokáží motivovat pedagogy k rozvoji metod výuky a podpory gramotností
- rozdíl mezi venkovskými a městskými školami i v používaných metodách výuky, ztížený přechod žáků ze školy na školu, z prvního stupně na druhý
- zahlcení pedagogů a škol administrativou

Co je cílem projektu?
Cílem je reagovat na identifikované problémy MAP I a jeho aktualizaci a co nejvíce se přiblížit vizi partnerství MAP, včetně aktuálně identifikovaných potřeb v procesu tvorby MAP II.
- Vzdělat alespoň 100 pedagogů v nových metodách výuky
- Vzdělat alespoň 10 asistentů pedagoga
- Vzdělat alespoň 10 pedagogů v práci s heterogenními skupinami
- Otevřít jeden polytechnický kroužek pro alespoň 10 dětí ze ZŠ
- Cílem je zajištění sedmi platforem pro odborná tématická setkávání (pracovní skupiny).
- Sdílet minimálně 24x za rok postupy, informace, zkušenosti mezi pedagogy na platformě pracovních skupin, setkání partnerství MAP, odborných platformách pedagogů nebo na metodických setkáních pedagogů
- zkoordinovat přístup k dětem a žákům mezi školami, organizacemi zájmového a neformálního vzdělávání a prorodinnými a sociálními službami na základě odborné platformy pro inkluzivní vzdělávání.
- Vzdělat minimálně 10 pedagogů v roli kariérového poradce na školách.
- Vyhodnotit plnění cílů navržených v MAP I a vytyčit si nové cíle a opatření, které vedou k naplnění těchto cílů. Vytvořit nový MAP a reflexe a návrhy potřeb jednotlivých škol.
- Realizovat alespoň 80 exkurzí a vzdělávacích akcí pro děti a žáky v rámci polytechnického vzdělávání, matematické (pre)gramotnosti, čtenářské (pre)gramotnosti, inkluzivního vzdělávání a kariérového poradenství
- Podpořit činnosti alespoň 4 žákovských parlamentů a zajistit vzdělávání pro jejich koordinátory

Dosažení cílů bude dokladováno osvědčeními o absolvování kurzů, zápisy z jednání, prezenčními
listinami, dokumentem MAP II, smlouvami, zprávami o realizaci, zápisy z jednání, fotodokumentací atd.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?
Díky projektu budou umět pedagogové aplikovat nové metody rozvoje gramotností, budou umět při výuce spolupracovat s pedagogickými asistenty, pedagogové budou lépe připraveni na práci s heterogenními skupinami žáků, se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy budou lépe formulovat své potřeby a zřizovatelé na ně budou lépe reagovat. Vznikne zájmový kroužek, který bude rozvíjet polytechnické dovednosti žáků ZŠ. Budou zřízeny platformy pro sdílení zkušeností a bude lépe zkoordinován přístup k dětem a žákům mezi školami, zájmovými organizacemi a sociálními službami.
Žáci se budou zodpovědně rozhodovat o své další studijní a pracovní kariéře. Dojde k rozvoji občanských a sociálních kompetencí žáků. Pedagogové budou otevřenější vůči novým metodám výuky, které dokáží realizovat ve své praxi. Školy budou používat ke svému řízení metodu strategického plánování, což povede ke zlepšení spolupráce se zřizovatelem.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?
KA1 - Řízení projektu
KA2 - Rozvoj a aktualizace MAP
KA3 - Evaluace a monitoring MAP
KA4 - Implementace MAP I
Všechny KA budou probíhat po celou dobu projektu

Popis realizačního týmu projektu :
Popis realizačního týmu: Administrativní tým je tvořen manažerem projektu , finanční manažer a administrativní asistentkou. Zajišťují komunikaci s ŘO, soulad žádosti s výzvou, soulad realizace projektu s výzvou, finanční řízení a materiální a technickou podporu pro odborný tým.
Odborný tým tvoří celkem 3 koordinátoři. Rozvoj partnerství a aktualizaci MAP včetně plánování na školách a zpracovávání reflexe potřeb škol a návrhů jejich potřeb, řízení pracovních skupin a zajištění souladu s ostatními strategickými dokumenty v území vede koordinátor plánování a PS . Logistické zajištění exkurzí od vytvoření itineráře, přes zajištění dopravy až po samotnou exkurzi žáků a zajištění vzdělávání pedagogů od vytvoření itineráře a sběru potřeb ve vzdělávání u jednotlivých subjektů až po komunikaci s lektorem a realizací samotného vzdělávání vede koordinátor vzdělávání a exkurzí. Koordinátor platformy pro inkluzivní vzdělávání, koordinaci a spolupráci sociálních služeb, výchovy občanství a výběru kariéry řídí aktivity odborných platforem, kariérového poradenství a koordinace a spolupráce sociálních služeb se školami.
Dále odborný tým tvoří Lektor polytechnického programu, který řídí Program polytechnického vzdělávání na MŠ a nižších stupních ZŠ.
Všichni tři koordinátoři budou vzájemně zastupitelní a budou se doplňovat a spolupracovat v rámci dílčích aktivit. Odborný tým je dále doplněn asistentem PS, který zpracovává odborné podklady pro plánování a zajišťuje nezbytné přípravy pro plánování ve spolupráci s koordinátorem plánování a PS.
Odborný tým bude doplněn zástupci zapojených škol - 35x koordinátor spolupráce a plánování na každé škole a vedoucích PS 7x (vše DPP). Polytechnický kroužek a budování znalostních kapacit bude zajištěno lektory primárně z řad místních lídrů a dalších odborníků na DPP.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?
Všem členům přítomných na jednání partnerství MAP,PS, ŘV a dalších platformách budou zasílány veškeré výstupy jako zápisy z jednání partnerství, řídícího výboru, pracovních skupin, seminářů, workshopů. Všem členům partnerství budou tyto zápisy k dispozici na webových stránkách projektu.
Výstupy projektu budou jak partnerům a zapojeným institucím i široké veřejnosti šířeny prostřednictvím webových stránek projektu. Dále příspěvky v regionálních médiích, webových stránek škol a obcí. Šíření výstupů bude zajištěno v souladu s komunikačním plánem, který bude vytvořen na začátku projektu.

V čem je navržené řešení inovativní?
Inovace je zajištěna především propojením všech relevantních subjektů ve vzdělávání v území dvou ORP - Žatec a Podbořany a propojené městských a venkovských oblastí. Dále propojením pedagogů stejných předmětů v území a jejich přínos do řešení problémů, se kterými se potýkají. Pedagogové tak budou mít příležitost navrhnout adekvátní řešení těchto problémů. Inovací je i vzdělávání pedagogů v místě a reakce na jejich vlastní poptávku po vzdělávání. Inovací je rovněž pracovní skupina pro rovné příležitosti, která jednak navazuje na potřebu vytvoření místní platformy pro inkluzivní vzdělávání, kde cílem je hledání systémových řešení pro zrovnoprávnění příležitostí. Inovativní je také pracovní skupina pro financování, která bude hledat i jiné než dosud obvyklé zdroje financování.

 


 

Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408

Název: MAP ORP Žatec

Datum začátku realizace: 1.8.2016

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt je realizován na základě projektové žádosti vě výzvě č. 02_15_005 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), více info: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Společným plánováním a sdílením aktivit v území ORP Žatec chce projekt přispět k naplňování dlouhodobého záměru zkvalitňování vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na řešeném území. Díky úspěšné realizaci projektu dojde k zlepšení kvality vzdělávání ve školách, zlepší se spolupráce formálního i neformálního vzdělávání a ostatních služeb pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt MAP řeší na území ORP Žatec několik zásadních problémů. Zajišťuje aktuálně chybějící kvalitní a udržitelné partnerství mezi školskými zařízeními navzájem a také mezi nimi a dalšími subjekty, které mají, nebo mohou mít vliv na vzdělávání dětí a mládeže v regionu. Stanovuje priority pro rozvoj škol, pojmenovává a řeší problémy od těch nejpalčivějších, tyto přenáší do aktivit zapracovatelných do projektů (budoucí projektové záměry škol) a tím zlepšuje celý vzdělávací systém ORP Žatec.

Je třeba navázat spolupráci školských zařízení nejen mezi sebou, ale také se zaměstnavateli. Je třeba koordinovat vzdělávací aktivity a potřeby zaměstnavatelů s požadavky na budoucí zaměstnance, dnes žáky.

Projekt bude řešit koordinaci jednotlivých záměrů, na platformě místního partnerství bude přijat Strategický rámec a dohoda o společných prioritách.

Další problém, který je řešen projektem MAP, je chybějící strategie koordinace vzdělávání žáků ve škole i mimo ni, zvlášť v návaznosti na integrovanou strategii rozvoje území.

V neposlední řadě je projekt MAP pomocí vzdělávacím zařízením při jejich snaze získat finanční prostředky z dotačních titulů. Prostředky, které jsou třeba nejen na vybavení učeben, podporu vzdělávacích programů, ale i na zkvalitnění práce a motivaci pedagogických pracovníků, poradců - v rámci akce KLIMA také odborných asistentů a speciálních pedagogů. Tito pracovníci, spolu s řídícími pracovníky škol zásadně ovlivňují kvalitu školských zařízení. Jen změnou jejich postoje a přístupu může dojít ke komplexním změnám vzdělávací politiky oblasti.

Pro území ORP Žatec dosud nebyla zpracována aktuální analýza v oblasti základního školství, podobně jako je tomu u jiných ORP (projekt meziobecní spolupráce SMO), školské plány jsou koordinovány pouze na území města Žatec a to ještě ne zcela dostatečně.

Jaké jsou příčiny problému?

Na příčiny problémů se můžeme dívat z mnoha úhlů pohledu. Naším ústředním tématem je nedostatečná identifikace potřeb v území ORP Žatec a následná koordinace financování aktivit a projektů tak, aby tyto potřeby co nejefektivněji řešili. Výzvy operačních programů v minulém programovacím období byly tvořeny centrálně na základě agregovaných dat a paušalizovaných řešení které ne vždy vyhovovali skutečným potřebám v regionu. Centrálně přijímané a jen v úzkých skupinách diskutované systémové změny, neodrážející nebo ani nedávající prostor k vyjádření, připomínkování a pochopení na regionální úrovni vedou k paušálně negativnímu postoji k diktovaným podmínkám.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu MAP je změnit stávající neutěšený stav v oblasti školního vzdělávání, neformálního a zájmového vzdělávání dětí a žáků do 15 let a to tak, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Z toho vyplývá společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit v řešení místních a konkrétních problémů a potřeb. Důležitou podmínkou je shoda všech zúčastněných subjektů na prioritách v oblasti vzdělávání, respektování již vytvořených, aktivních partnerství a příprava akčního plánu aktivit.

Cíl: Jedno partnerství, min. 70% zapojených Zš a Mš z území ORP Žatec - do konce roku 2016.

Jedním z průběžných cílů projektu MAP - v rámci zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, je vytvoření funkčního partnerství základních škol a dalších subjektů, které se podílejí, nebo by se mohly podílet, na vytvoření a schválení místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP. V souladu s vizí, má mít místní akční plán dostatečnou kapacitu k možnosti i ochotě pomáhat slabším a klade důraz na dosažení cíle.
 
Cíl: Jeden vytvořený a odsouhlasený dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Žatec - do 31. 7. 2018.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Projekt MAP by měl přinést ve svém řešení změnu v mnoha oblastech týkajících se vzdělávání dětí na území ORP Žatec. Hlavní změnou je uzdravení disfunkčních spojení a vazeb, napojení na integrovanou strategii rozvoje území a rozvoj spolupráce mezi subjekty, které mají vliv na vzdělávání dětí v území ORP. Z této velké změny vyplývají i změny parciální - snadnější přenos potřebných financí směrem ke školám a vzdělávacím zařízením, ujasnění a sladění strategie škol s globálními plány, zkvalitnění práce pedagogů, průběžné stanovování priorit rozvoje na platformě partnerství, orientace na kvalitu a inkuzivní vzdělávání.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Aktivity projektu jsou složeny z klíčových aktivit a jejich podkativit. Před samotnou realizací projektu
byla už realizována i přípravná aktivita.
Struktura klíčových aktivit a podaktivit:
0) Příprava projektu
- Sestavení projektového týmu
- Sestavení partnerství
- Agregovaný MAP
1) Akční plánování
A) Rozvoj partnerství
- setkávání, výměna zkušeností
B) Dohoda o prioritách
- Analýza
- Strategický rámec MAP
- Investiční priority
C) Akční plánování
- Sestavení akčního plánu
D) Budování znalostních kapacit
- Vzdělávací aktivity
- Aktivity spolupráce
2) Evaluace
- Průběžná evaluace
- Závěrečná Evaluace
3) Řízení MAP
- Identifikace dotčené veřejnosti
- Základní struktura partnerství
- Komunikační strategie
4) Řízení projektu
- finanční a projektový management
- vykazování etap projektu ŘO
- závěrečná zpráva a vyúčtování

Popis realizačního týmu projektu

Realizační tým projektu se bude skládat z řídícího výboru, administrativního týmu a odborného týmu.

Řídící výbor je hlavním orgánem MAP, na svém prvním společném setkání si volí předsedu.

Administrativní tým je tvořen projektovým manažerem a věcným manažerem. Projektový manažer komunikuje s ŘO, řídí projekt, komunikuje s účetní firmou a organizací žadatele. Je zodpovědný za plnění aktivit, dodržování termínů a dosažení plánovaných cílů. Věcný manažer, koordinátor - řídí partnerství MAP, koordinuje další klíčové aktivity, píše dokument MAP z podkladů dodaných odborným týmem. Je v úzkém kontaktu s odborným týmem, dohlíží na plnění časového plánu pracovních skupin. Komunikuje se všemi partnery projektu. Administrativní tým připravuje podklady pro jednání Řídíciho výboru a zajišťuje prezentaci výstupů, monitoruje průběh realizace projektu MAP, připravuje monitorovací zprávy a podklady pro evaluaci.

Odborný tým je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů. Tvoří jej odborný manažer, pracovní skupiny a podpůrné pozice asistenta a analytika. Bude pro partnerství zpracovávat návrh aktivit řešící vybrané priority, součástí výstupů bude i jejich prezentace formou workshopů. Členové odborného týmu budou pořádat workshopy a prezentovat výsledky na webovém portále. Vedoucí pracovních týmů a jejich členové se budou aktivně podílet na budování znalostních kapacit na řešeném území dle schváleného plánu řídícím výborem který bude sestaven dle požadavků a priorit území. Prozatím přikládáme pracovní zásobník aktivit a témat vzdělávacích aktivit.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu MAP šířeny dle komunikační strategie schválené řídícím výborem. Základním kritériem jsou principy otevřenosti a transparentnosti - všechny úkony musí být písemné a musí být řádně evidovány a uchovány tak, aby bylo možné v kterémkoliv okamžiku prověřit postup, případné nejasnosti musí být dodatečně řádně odůvodněny. Do zásady transparentnosti spadá i jednoznačnost a srozumitelnost úkonů.

Budou probíhat setkávání pracovních skupin, setkávání v rámci partnerství, vzdělávací aktivity, setkávání formou kulatých stolů, diskuse nad aktuálními tématy, přijímání případných stanovisek, rozhovory a výzkumy. Bude provozován webový portál projektu, rozdělený do informačních stránek podle jednotlivých typů zapojené veřejnosti. Zájemci budou informováni o změnách a aktualitách prostřednictvím emailového newsletteru. Dále je tu i možnost vydávání "papírové formy" zpravodaje. V rámci komunikačních strategií počítáme s nezastupitelnou roli sociálních sítí a možností interaktivního vstupu do diskusí. Počítáme s aktivním zapojením místních médií a obecních zpravodajů. Dílčí výsledky budou prezentovány formou tiskových zpráv.

V čem je navržené řešení inovativní?

Na rozdíl od jiných ORP nebyla na ORP Žatec realizována studie meziobecní spolupráce (projekt SMO), za inovaci tak lze  označit už samotnou analytickou část MAP kdy bude zmapováno základní školství na řešeném území.
Základní inovací je koncepční změna, projekt MAP ORP Žatec není jen lokální akcí, je součástí plošné snahy o zapojení všech aktérů a uživatelů ve vzdělávání do plánování. Důraz na důkladné zjištění skutečných potřeb a problémů a návrh jejich efektivního řešení odspodu.
Vznik místního partnerství subjektů kterých se dotýká základní vzdělávání. V současné době se nahodile scházejí pouze ředitelé ZŠ a MŠ, na jednáních dochází zejména k přenosu informací od pracovníků školského odboru města Žatec z důvodu přenesené působnosti, od pracovníků krajského odporu školství či zástupců firem hromadně nabízející nějaké produkty.
Společné plánování, sdílení zkušeností či vzájemné informování formou workshopů, objevení a podpora pedagogických lídrů v území je dalším inovativních přínosů projektu.
Vnímáme také jako příležitost využít k hledání konsensu partnerství při návrzích opatření a stanovení priorit metody a nástroje  Demokracie 2.1 a využití kombinace online šetření či přímého dotazování respondentů z řad cílových skupin v analytické i návrhové části projektu.
Důrazem na smysluplnou spolupráci projekt propojí školy a partnery, navzájem by se měli přestat chápat jako konkurence a více si pomáhat.
 

Stránky v této kategorii: Projektový tým, Klíčové aktivity projektu, Pracovní skupiny, Zapojené subjekty