Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Čtvrté jednání řídícího výboru 12.12.2017

22.12.2017:
Dne 12.12.2017 se uskutečnilo od 15:00 hodin jednání řídícího výboru v zasedacím sále Městského úřadu Žatec.

 

Program:

1. Projednání aktualizace SR MAP ORP Žatec

2. Projednání MAP ORP Žatec

3. Různé

 

     Manažer MAP, Alexander Olah, přivítal účastníky a předal slovo předsedkyni ŘV, Mgr. Zdeňce Hamousové, která zahájila jednání Řídícího výboru a poděkovala účastníkům procesu přípravy MAP a členům ŘV za dosavadní práci.

 

  1. Projednání aktualizace SR MAP ORP Žatec

     Manažer MAP vysvětlil přítomným členům a hostům ŘV důvody zrušení hlasování per rollam k materiálu Strategický rámec MAP ORP Žatec. Došlo k procesní chybě, kdy byla k hlasování přiložena jiná verze dokumentu, která neobsahovala zapracované připomínky. Vzhledem k naplánovanému jednání ŘV nebylo hlasování per rollam vypsáno znovu a bod projednání SR byl zařazen na program jednání ŘV dne 12.12.2017. S uvedeným postupem přítomní členové souhlasili, bylo tak schváleno zařazení projednání SR do programu setkání ŘV.

Proběhlo hlasování k materiálu Strategický rámec MAP ORP Žatec

Pro přijetí: všichni přítomní členové ŘV

Pro nepřijetí: 0 zúčastněných členů ŘV

Závěr: Strategický rámec MAP ORP Žatec byl jednomyslně přijat

 

 

 

 

 

  1. Projednání MAP ORP Žatec

 

Manažer MAP představil dokument MAP ORP Žatec, který je výsledkem více jak roční práce partnerů v pracovních skupinách, představil souhlasné stanovisko s materiálem z jednání Partnerství map dne 25.10. 2017 a zapracované připomínky partnerů. Proběhla krátká diskuze o cílech, které jsou společné pro většinu partnerů a mohou tvořit základ projektu, který by pokračoval v plánování a implementaci těchto aktivit. Ředitel MAS Vladař vysvětlil přítomným členům, jaké jsou zdroje k realizaci naplánovaných aktivit. Manažer MAP krátce shrnul další možnou práci s dokumentem – implementace prvních kroků vedoucích k realizaci naplánovaných aktivit a možná aktualizace v květnu 2018 tak, aby došlo k případným úpravám akčních plánu na příští akademický rok. Byla vznesena připomínka k tématům uvedeným ve swot analýze, respektive k pozitivním definicím ve slabých stránkách předškolního vzdělávání. Byla vysvětlena použitá metodologie práce s výstupy dotazníků MŠMT a jejich překlopení do swot analýzy dle stanového koeficientu a dále doplnění pomocí metody brainstormingu ve skupině a určitá neochota partnerů definovat některá témata překlopená z dotazníků MŠMT negativně, přestože tvoří spíše slabou stránku.

Proběhlo hlasování k materiálu MAP ORP Žatec

Pro přijetí: Všichni přítomní členové ŘV

Pro nepřijetí: 0 zúčastněných členů ŘV

Závěr: Dokument MAP ORP Žatec byl jednomyslně přijat

 

  1. Různé

Se členy ŘV byla předjednána možnost pokračování aktivit MAP společně s ORP Podbořany. Přítomní členové byli upozorněni na předpokládaný harmonogram vyhlášení výzev IROP v rámci MAS Vladař, o. p. s. a možnosti pokračování aktivit s ohledem na aktivity spolupráce MAP.

 

 

Usnesení ze 4. jednání Řídícího výboru MAP ORP Žatec

  1. Řídící výbor MAP ORP přijímá dokument Strategický rámec MAP správního obvodu Žatec
  2. Řídící výbor MAP ORP přijímá dokument Místní akční plán Žatecko 2017-2020

 

Zapsal: Alexander Olah, 21.12.2017

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 22.12.2017, počet zobrazení : 1368 (1368 tento měsíc)