Vzdělávání na Žatecku

Informační portál projektu MAP ORP Žatec

Aktuality

zobrazit více

Projekt

zobrazit více

Výstupy projektu

zobrazit více

Projekt

 

Projekt OP VVV reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000408

Název: MAP ORP Žatec

Datum začátku realizace: 1.8.2016

Realizátor: MAS Vladař o.p.s., ič: 264 04 818 , web: www.vladar.cz

Projekt je realizován na základě projektové žádosti vě výzvě č. 02_15_005 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), více info: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-15-005-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-v

Společným plánováním a sdílením aktivit v území ORP Žatec chce projekt přispět k naplňování dlouhodobého záměru zkvalitňování vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy na řešeném území. Díky úspěšné realizaci projektu dojde k zlepšení kvality vzdělávání ve školách, zlepší se spolupráce formálního i neformálního vzdělávání a ostatních služeb pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Jaký problém projekt řeší?

Projekt MAP řeší na území ORP Žatec několik zásadních problémů. Zajišťuje aktuálně chybějící kvalitní a udržitelné partnerství mezi školskými zařízeními navzájem a také mezi nimi a dalšími subjekty, které mají, nebo mohou mít vliv na vzdělávání dětí a mládeže v regionu. Stanovuje priority pro rozvoj škol, pojmenovává a řeší problémy od těch nejpalčivějších, tyto přenáší do aktivit zapracovatelných do projektů (budoucí projektové záměry škol) a tím zlepšuje celý vzdělávací systém ORP Žatec.

Je třeba navázat spolupráci školských zařízení nejen mezi sebou, ale také se zaměstnavateli. Je třeba koordinovat vzdělávací aktivity a potřeby zaměstnavatelů s požadavky na budoucí zaměstnance, dnes žáky.

Projekt bude řešit koordinaci jednotlivých záměrů, na platformě místního partnerství bude přijat Strategický rámec a dohoda o společných prioritách.

Další problém, který je řešen projektem MAP, je chybějící strategie koordinace vzdělávání žáků ve škole i mimo ni, zvlášť v návaznosti na integrovanou strategii rozvoje území.

V neposlední řadě je projekt MAP pomocí vzdělávacím zařízením při jejich snaze získat finanční prostředky z dotačních titulů. Prostředky, které jsou třeba nejen na vybavení učeben, podporu vzdělávacích programů, ale i na zkvalitnění práce a motivaci pedagogických pracovníků, poradců - v rámci akce KLIMA také odborných asistentů a speciálních pedagogů. Tito pracovníci, spolu s řídícími pracovníky škol zásadně ovlivňují kvalitu školských zařízení. Jen změnou jejich postoje a přístupu může dojít ke komplexním změnám vzdělávací politiky oblasti.

Pro území ORP Žatec dosud nebyla zpracována aktuální analýza v oblasti základního školství, podobně jako je tomu u jiných ORP (projekt meziobecní spolupráce SMO), školské plány jsou koordinovány pouze na území města Žatec a to ještě ne zcela dostatečně.

Jaké jsou příčiny problému?

Na příčiny problémů se můžeme dívat z mnoha úhlů pohledu. Naším ústředním tématem je nedostatečná identifikace potřeb v území ORP Žatec a následná koordinace financování aktivit a projektů tak, aby tyto potřeby co nejefektivněji řešili. Výzvy operačních programů v minulém programovacím období byly tvořeny centrálně na základě agregovaných dat a paušalizovaných řešení které ne vždy vyhovovali skutečným potřebám v regionu. Centrálně přijímané a jen v úzkých skupinách diskutované systémové změny, neodrážející nebo ani nedávající prostor k vyjádření, připomínkování a pochopení na regionální úrovni vedou k paušálně negativnímu postoji k diktovaným podmínkám.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu MAP je změnit stávající neutěšený stav v oblasti školního vzdělávání, neformálního a zájmového vzdělávání dětí a žáků do 15 let a to tak, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání. Z toho vyplývá společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit v řešení místních a konkrétních problémů a potřeb. Důležitou podmínkou je shoda všech zúčastněných subjektů na prioritách v oblasti vzdělávání, respektování již vytvořených, aktivních partnerství a příprava akčního plánu aktivit.

Cíl: Jedno partnerství, min. 70% zapojených Zš a Mš z území ORP Žatec - do konce roku 2016.

Jedním z průběžných cílů projektu MAP - v rámci zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách, je vytvoření funkčního partnerství základních škol a dalších subjektů, které se podílejí, nebo by se mohly podílet, na vytvoření a schválení místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP. V souladu s vizí, má mít místní akční plán dostatečnou kapacitu k možnosti i ochotě pomáhat slabším a klade důraz na dosažení cíle.
 
Cíl: Jeden vytvořený a odsouhlasený dokument Místní akční plán rozvoje vzdělávání na ORP Žatec - do 31. 7. 2018.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Projekt MAP by měl přinést ve svém řešení změnu v mnoha oblastech týkajících se vzdělávání dětí na území ORP Žatec. Hlavní změnou je uzdravení disfunkčních spojení a vazeb, napojení na integrovanou strategii rozvoje území a rozvoj spolupráce mezi subjekty, které mají vliv na vzdělávání dětí v území ORP. Z této velké změny vyplývají i změny parciální - snadnější přenos potřebných financí směrem ke školám a vzdělávacím zařízením, ujasnění a sladění strategie škol s globálními plány, zkvalitnění práce pedagogů, průběžné stanovování priorit rozvoje na platformě partnerství, orientace na kvalitu a inkuzivní vzdělávání.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Aktivity projektu jsou složeny z klíčových aktivit a jejich podkativit. Před samotnou realizací projektu
byla už realizována i přípravná aktivita.
Struktura klíčových aktivit a podaktivit:
0) Příprava projektu
- Sestavení projektového týmu
- Sestavení partnerství
- Agregovaný MAP
1) Akční plánování
A) Rozvoj partnerství
- setkávání, výměna zkušeností
B) Dohoda o prioritách
- Analýza
- Strategický rámec MAP
- Investiční priority
C) Akční plánování
- Sestavení akčního plánu
D) Budování znalostních kapacit
- Vzdělávací aktivity
- Aktivity spolupráce
2) Evaluace
- Průběžná evaluace
- Závěrečná Evaluace
3) Řízení MAP
- Identifikace dotčené veřejnosti
- Základní struktura partnerství
- Komunikační strategie
4) Řízení projektu
- finanční a projektový management
- vykazování etap projektu ŘO
- závěrečná zpráva a vyúčtování

Popis realizačního týmu projektu

Realizační tým projektu se bude skládat z řídícího výboru, administrativního týmu a odborného týmu.

Řídící výbor je hlavním orgánem MAP, na svém prvním společném setkání si volí předsedu.

Administrativní tým je tvořen projektovým manažerem a věcným manažerem. Projektový manažer komunikuje s ŘO, řídí projekt, komunikuje s účetní firmou a organizací žadatele. Je zodpovědný za plnění aktivit, dodržování termínů a dosažení plánovaných cílů. Věcný manažer, koordinátor - řídí partnerství MAP, koordinuje další klíčové aktivity, píše dokument MAP z podkladů dodaných odborným týmem. Je v úzkém kontaktu s odborným týmem, dohlíží na plnění časového plánu pracovních skupin. Komunikuje se všemi partnery projektu. Administrativní tým připravuje podklady pro jednání Řídíciho výboru a zajišťuje prezentaci výstupů, monitoruje průběh realizace projektu MAP, připravuje monitorovací zprávy a podklady pro evaluaci.

Odborný tým je zodpovědný za věcné plnění aktivit projektu, tvorbu výsledků a výstupů. Tvoří jej odborný manažer, pracovní skupiny a podpůrné pozice asistenta a analytika. Bude pro partnerství zpracovávat návrh aktivit řešící vybrané priority, součástí výstupů bude i jejich prezentace formou workshopů. Členové odborného týmu budou pořádat workshopy a prezentovat výsledky na webovém portále. Vedoucí pracovních týmů a jejich členové se budou aktivně podílet na budování znalostních kapacit na řešeném území dle schváleného plánu řídícím výborem který bude sestaven dle požadavků a priorit území. Prozatím přikládáme pracovní zásobník aktivit a témat vzdělávacích aktivit.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Výstupy projektu MAP šířeny dle komunikační strategie schválené řídícím výborem. Základním kritériem jsou principy otevřenosti a transparentnosti - všechny úkony musí být písemné a musí být řádně evidovány a uchovány tak, aby bylo možné v kterémkoliv okamžiku prověřit postup, případné nejasnosti musí být dodatečně řádně odůvodněny. Do zásady transparentnosti spadá i jednoznačnost a srozumitelnost úkonů.

Budou probíhat setkávání pracovních skupin, setkávání v rámci partnerství, vzdělávací aktivity, setkávání formou kulatých stolů, diskuse nad aktuálními tématy, přijímání případných stanovisek, rozhovory a výzkumy. Bude provozován webový portál projektu, rozdělený do informačních stránek podle jednotlivých typů zapojené veřejnosti. Zájemci budou informováni o změnách a aktualitách prostřednictvím emailového newsletteru. Dále je tu i možnost vydávání "papírové formy" zpravodaje. V rámci komunikačních strategií počítáme s nezastupitelnou roli sociálních sítí a možností interaktivního vstupu do diskusí. Počítáme s aktivním zapojením místních médií a obecních zpravodajů. Dílčí výsledky budou prezentovány formou tiskových zpráv.

V čem je navržené řešení inovativní?

Na rozdíl od jiných ORP nebyla na ORP Žatec realizována studie meziobecní spolupráce (projekt SMO), za inovaci tak lze  označit už samotnou analytickou část MAP kdy bude zmapováno základní školství na řešeném území.
Základní inovací je koncepční změna, projekt MAP ORP Žatec není jen lokální akcí, je součástí plošné snahy o zapojení všech aktérů a uživatelů ve vzdělávání do plánování. Důraz na důkladné zjištění skutečných potřeb a problémů a návrh jejich efektivního řešení odspodu.
Vznik místního partnerství subjektů kterých se dotýká základní vzdělávání. V současné době se nahodile scházejí pouze ředitelé ZŠ a MŠ, na jednáních dochází zejména k přenosu informací od pracovníků školského odboru města Žatec z důvodu přenesené působnosti, od pracovníků krajského odporu školství či zástupců firem hromadně nabízející nějaké produkty.
Společné plánování, sdílení zkušeností či vzájemné informování formou workshopů, objevení a podpora pedagogických lídrů v území je dalším inovativních přínosů projektu.
Vnímáme také jako příležitost využít k hledání konsensu partnerství při návrzích opatření a stanovení priorit metody a nástroje  Demokracie 2.1 a využití kombinace online šetření či přímého dotazování respondentů z řad cílových skupin v analytické i návrhové části projektu.
Důrazem na smysluplnou spolupráci projekt propojí školy a partnery, navzájem by se měli přestat chápat jako konkurence a více si pomáhat.
 

Stránky v této kategorii: Projektový tým, Klíčové aktivity projektu, Pracovní skupiny, Zapojené subjekty