Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí Podskupina - Matematická a digitální kompetence 2.5.2024

7.5.2024:
Jednání Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí, podskupina Matematická a digitální kompetence se uskutečnilo dne 2. 5. 2024 od 17:00 hodin v prostorách Základní školy Žatec, Petra Bezruče 2000, 438 01 Žatec.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení, úvodní slovo

 2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)

 3. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly

 4. Různé, diskuse

 

Průběh jednání pracovní skupiny:

Ad. 1 Setkání bylo zahájeno uvítáním účastníků koordinátorkou projektu, která zdůraznila význam spolupráce a vzájemné podpory mezi členy skupiny při dosahování společných cílů. Představen byl detailní program setkání, včetně očekávaných výstupů jednotlivých diskusních bodů, což mělo za cíl nastavit jasné směřování a očekávání pro celé setkání.

Ad. 2 Hlavním tématem tohoto bodu byla prezentace a diskuse o současných a nadcházejících aktivitách, které podporují rozvoj matematických a digitální kompetencí ve vzdělávacím procesu. Zvláštní pozornost byla věnována potřebě zapojení kvalifikovaných lektorů, kteří mohou přispět novými přístupy a metodami. Byla zdůrazněna možnost pro členy pracovní skupiny, aby se sami angažovali jako lektoři, pokud mají odpovídající expertizu. Dále byla aktualizována nabídka pomůcek a vzdělávacích materiálů, které jsou nyní široce dostupné pro školy v regionu, jak v tištěné, tak v elektronické formě.

Ad. 3 Intenzivní diskuse se točila kolem čtyř hlavních vizí strategického rámce MAP, neboť jednou z priorit je případná aktualizace vize projektu v případě, že by to bylo zapotřebí. 

 • Vize 1: Zdůraznění současného dostatku personálních kapacit ve školách bylo spojeno s varováním, že demografické změny mohou v budoucnu vést k nedostatku pedagogických pracovníků, což vyžaduje předvídavé plánování a strategie pro přilákání nových talentů do vzdělávacího sektoru.

 • Vize 2: Bylo konstatováno, že školy jsou dobře vybaveny vzdělávacími materiály a pomůckami, což přispívá k efektivitě výukových procesů, avšak je nutné neustále sledovat a aktualizovat tyto zdroje, aby odpovídaly nejnovějším vzdělávacím trendům a technologiím.

 • Vize 3: Učitelé jsou odborně připraveni a mají dostatek příležitostí pro osobní a profesní rozvoj. Diskuse podtrhla, že udržení této situace vyžaduje kontinuální investice do profesního vzdělávání a podpory kreativity pedagogických pracovníků.

 • Vize 4: Otevřenost škol všem bez rozdílu byla prezentována jako klíčový prvek pro dosahování úspěšné integrace inkluzivního vzdělávání, které je základním pilířem strategického rámce. Panuje shoda, že tato vize je úspěšně naplňována.

Po ukončení tematického bloku zaměřeného na vize projektu proběhla prezentace a diskuse o tabulce strategických cílů MAP4. Členové pracovní skupiny byli požádáni o kooperaci při doplňování této tabulky, jež bude sloužit jako jeden z podkladů pro aktualizaci strategického rámce

Ad. 4 V závěrečné fázi setkání byly shrnuty klíčové body a diskutovány další kroky. Byla zdůrazněna nutnost pravidelných aktualizací strategického rámce, aby reflektovaly měnící se potřeby a možnosti financování skrze dotační výzvy. Tento proces aktualizace je nezbytný pro udržení relevanci a efektivity vzdělávacích strategií.

 

Závěry a doporučení:

 • Podtrhujeme význam neustálé aktualizace vzdělávacích strategií a pomůcek ve světle rychlého technologického rozvoje a měnících se vzdělávacích potřeb.

 • Vyzýváme členy pracovní skupiny k aktivnímu zapojení a sdílení osvědčených postupů, což může přinést cenné perspektivy a inovace do procesu vzdělávání.

 • Důraz klademe na důležitost průběžného profesního rozvoje učitelů, což je klíčové pro jejich schopnost efektivně využívat nové vzdělávací technologie a metody.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 7.5.2024, počet zobrazení : 33 (33 tento měsíc)