Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS Předškolní vzdělávání 14.5.2024

15.5.2024:
Jednání PS Předškolní vzdělávání se konalo 14.5.2024 od 16:00 do 17:00 hod v MŠ Bratří Čapků 2775, Žatec.

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení, úvodní slovo

  2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)

  3. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly

  4. Různé, diskuse

 

Průběh jednání pracovní skupiny:

Ad. 1 Úvodní slovo

Mgr. Kozlerová zahájila schůzku s uvítáním všech členů pracovní skupiny. Představila hlavní důvody a cíle dnešního setkání a podrobně představila agendu. Úvodní prezentace zdůraznila význam efektivní spolupráce a sdílení informací pro dosažení strategických vzdělávacích cílů.

Ad. 2 Implementace didaktických inovací

Diskuse se zaměřila na klíčové aspekty modernizace výuky a důležitost získávání kvalifikovaných lektorů, kteří by do vzdělávacího procesu mohli přinést inovativní metody a přístupy. Účastníci byli vyzváni, aby identifikovali a navrhli potenciální kandidáty na lektory z profesního okolí. Byl představen aktualizovaný katalog výukových pomůcek, nyní rozšířený o nové položky podporující moderní pedagogické metody, dostupné školám jak v tištěné, tak digitální formě.

Ad. 3 Projektová část – Strategické cíle a opatření

Tento bod jednání se věnoval revizi a potvrzení dlouhodobých cílů a opatření projektu MAP4. Diskutovalo se o tom, že stávající cíle zůstávají platné a že nebyly identifikovány žádné zásadní změny vyžadující okamžitou reakci. Členům pracovní skupiny bude rozeslán dotazník pro sběr podkladů k aktualizaci Strategického rámce. S členy byly diskutovány vize uvedené ve Strategickém rámci a byly projednány priority a cíle. Od členů se očekává spoluúčast při vyplnění dotazníku (ve formě sdílené tabulky), který poslouží jako podklad při aktualizace SR. 

Ad. 4 Různé a závěrečná diskuse

V závěrečné části byly prezentovány nové nápady a přístupy k inovacím ve vzdělávání, s důrazem na integraci inovativních nástrojů a metod do běžné výuky. Diskutováno bylo o nutnosti postupného zavádění změn, s ohledem na trvalou udržitelnost a efektivitu pedagogických procesů. 

Kromě uvedeného se stala novou členkou Mgr. Lhotská, která rovnou přinesla nabídku možné spolupráce v rámci enviromentální výuky. Detaily k této nabídce zazněly v právě proběhlém semináři, na který navazuje pracovní skupina.

 

Shrnutí a důležité body z jednání:

  • Apelování ke spoluúčasti při aktualizaci SROV.

  • Doporučení pro aktivní spolupráci a výměnu osvědčených praxí mezi vzdělávacími profesionály. Primárně pak připomenutí důležitosti rozšíření členské základny pracovní skupiny.

Účastníkům bylo na závěr poděkováno za jejich aktivní účast a byli pozváni k účasti na dalších událostech, které budou v režii projektu MAP4 organizovány.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 15.5.2024, počet zobrazení : 16 (16 tento měsíc)