Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Jednání 2. řídícího výboru 30.1.2017

31.1.2017:
Dne 30.1.2017 se uskutečnilo od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci druhé jednání řídícího výboru. Předmětem jednání bylo schválení strategického rámce.

 

Program:

1. Informace k MAP ORP Žatec

2. Schválení Strategického rámce MAP ORP Žatec

3. Harmonogram procesu přípravy MAP ORP Žatec

4. Různé

 

 

Manažer MAP, Alexander Olah, přivítal účastníky a předal slovo předsedkyni ŘV, Mgr. Zdeňce Hamousové, která zahájila jednání Řídícího výboru a poděkovala účastníkům procesu přípravy MAP a členům ŘV za dosavadní práci.

 

K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

1. Manažer MAP dále představil shrnutí informací o dosavadních přípravách Místního akčního plánu ORP Žatec a přípravy Strategického rámce. Poděkoval za dosavadní spolupráci účastníkům a členům ŘV MAP ORP Žatec.

 

2. Manažer MAP představil Strategický rámec MAP, jednotlivé priority a cíle a přehled investičních záměrů jednotlivých škol. Pro přehlednost provedl kontrolu dle REDIZO a představil jednotlivá školská zařízení, která do Strategického rámce v části Investičních priorit dodala své projektové záměry.

Předsedkyně ŘV MAP přednesla několik připomínek stylistického charakteru a sjednocení terminologie, které se týkaly především textů u popisu jednotlivých cílů. Tyto byly na místě upraveny a odsouhlaseny členy ŘV. Nad některými cíli byla vedena krátká debata o jejich smyslu a případných rizicích, která by znemožňovala jejich realizaci. Pro implementační/akční plán MAP bylo doporučeno zpracovat i přehled rizik k jednotlivým cílům.

Strategický rámec MAP ORP Žatec byl na pokyn k hlasování od předsedkyně ŘV schválen vzájemným konsensem zúčastněných členů ŘV.

 

3. Manažer MAP představil harmonogram příprav MAP na příští období. Proběhla diskuze, ve které byly upřesněny termíny další možnosti aktualizace Strategického rámce a probrána možnost pozdější finalizace Akčního plánu MAP. V příštím období bude kladen větší důraz na budování kapacit a pořádání odborných seminářů pro pedagogy.

 

Usnesení z 2. jednání Řídícího výboru MAP ORP Žatec

 

Řídící výbor na druhém jednání po projednání stanoveného programu a proběhlé diskuzi přijímá tato usnesení:

  1. Řídící výbor MAP ORP Žatec schvaluje Strategický rámec MAP správního obvodu ORP Žatec.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 31.1.2017, počet zobrazení : 1921 (1921 tento měsíc)