Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí 2.5.2024

7.5.2024:
Jednání Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí se uskutečnilo dne 2. 5. 2024 od 14:30 hodin v prostorách ZŠ P. Bezruče 2000, 438 01 Žatec.

 

Program jednání:

 

  1. Zahájení, úvodní slovo

  2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)

  3. Projektová část – naplňování cílů a opatření SR MAP a další úkoly

  4. Různé, diskuse

 

Průběh jednání pracovní skupiny:

Ad. 1 Koordinátorka Mgr. Kozlerová setkání zahájila uvítáním všech přítomných členů pracovní skupiny. Přivítána a představena byla i Ing. Hendrychová, která byla hostem této pracovní skupiny v rámci své role evaluátora v rámci projektu MAP4 Podbořansko-Žatecko a která je zároveň koordinátorkou projektu MAP4 Karlovarsko. V úvodu byly zdůrazněny hlavní důvody a cíle dnešního setkání, přičemž byl představen i podrobný program nadcházejících bodů. Cílem bylo zajistit, aby všichni účastníci měli jasnou představu o struktuře a očekávaných výstupech jednání.

Ad. 2 Diskuse byla zaměřena na klíčové aspekty implementace moderních didaktických forem. Byla zdůrazněna potřeba získávání kvalifikovaných lektorů, kteří by do procesu vzdělávání mohli přinést nové metody a inovativní přístupy. 

Členové byli vyzváni, aby ve svém profesním okolí identifikovali potenciální kandidáty a navrhli je pro spolupráci v rámci projektu MAP4. Diskutovalo se také o možnosti, že členové pracovní skupiny mohou sami působit jako lektoři, pokud disponují relevantními zkušenostmi a inovativními nápady, které by mohly obohatit vzdělávací proces. 

Dále byl představen nově aktualizovaný katalog výukových pomůcek, který nyní obsahuje řadu nově zakoupených položek. Tyto pomůcky jsou dostupné pro všechny školy v regionu a jsou k dispozici jak v tištěné formě, tak na internetových stránkách projektu a organizace MAS Vladař.

Ad. 3 Tento bod jednání se soustředil na revizi a potvrzení cílů a opatření stanovených v strategickém rámci MAP4. Bylo konstatováno, že cíle a opatření z předchozích setkání zůstávají nezměněny a nadále platné. Přesto nebyly identifikovány žádné nové zásadní změny, které by vyžadovaly okamžitou akci. Diskuse byla obohacena o příspěvky od paní Hendrichové, evaluátorky a koordinátorky projektů MAP v regionu Karlovarsko, která představila efektivní strategie pro propojení čtenářské a matematické gramotnosti s výukou angličtiny a dalších předmětů. Představeny byly mimo jiné projekt „Příběh knížky“ a deskové hry vydavatelství Fox Games, které jsou určeny pro výuku ve školách a slouží jako interaktivní pomůcka s důrazem na obohacení žáka (dle zvolené hry) například o snadně pochopitelný popis významu kariérního růstu. Tento bod programu volně přešel v závěrečný bod programu, kdy představované strategie byla účastníky aktivně diskutovány.

Ad. 4 V závěrečné části byla představena řada inovativních nápadů a přístupů, které byly diskutovány během setkání. Velký důraz byl kladen na postupnou integraci těchto inovací do vzdělávacích procesů, s poznámkou, že změny v oblasti vzdělávání jsou často dlouhodobé a vyžadují průběžné hodnocení a přizpůsobení. Závěr také reflektoval diskusi o možnostech zařazení deskových her od nakladatelství Fox Games do výukového procesu. Tyto hry by měly být zařazeny do katalogu výukových pomůcek a měly by sloužit jako efektivní nástroje pro rozvoj kariérového poradenství a dalších klíčových kompetencí.

Hlavní témata diskuse:

  • Je zásadní nadále podporovat začleňování inovativních didaktických přístupů do školních vzdělávacích procesů.

  • Navrhujeme rozšíření katalogu výukových pomůcek o interaktivní deskové hry, které mohou podporovat kariérové poradenství.

  • Vyzýváme členy skupiny k aktivní spolupráci a sdílení osvědčených postupů v oblasti moderního vzdělávání.

V rámci závěrečného bloku byly shrnuty hlavní body z jednání a poděkování všem účastníkům za jejich aktivní účast. Zároveň byli účastníci pozváni k účasti na navazující seminář pod vedením Mgr. Nikoly Kudrnáčové. 

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 7.5.2024, počet zobrazení : 25 (25 tento měsíc)