Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis z PS pro financování 7.5.2024

15.5.2024:
Dne 7.5.2024 se konalo jednání PS pro financování, které probíhalo od 15:00 - 16:30 hod v ZŠ a MŠ Žatec, Dvořákova 24.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení, úvodní slovo 

 2. Implementace (aktivity, spolupráce, lektoři, pomůcky)

 3. Projektová část:

 • P. Andrea Nipauerová – aktuální informace z operačního programu IROP, výzvy MAS Vladař, IROP a aktualizace strategického rámce MAP4

 • P. Bc. David Šebesta – OP Spravedlivá transformace, Grantové výzvy

 1. Různé, diskuse

 

Průběh jednání pracovní skupiny:

Ad. 1 Mgr. Veronika Kozlerová otevřela setkání přivítáním všech přítomných a krátkým představením agendy. Diskutovala o významu inovace v rámci financování a zdůraznila potřebu aktivního zapojení všech členů pro maximální využití dostupných zdrojů.

 

Ad. 2 Hlavním bodem této části pracovní skupiny se staly pracovní pomůcky. Koordinátorka MAP4 se ujala představení nového katalogu výukových pomůcek. Zmíněny byly konkrétní příklady, jak nové pomůcky mohou obohatit výuku a zvýšit zájem studentů o učení. Byla představena nová posila týmu, která bude pomůcky mít na starost a formou pravidelných školení pro učitele bude zajišťovat, aby dokázali tyto zdroje efektivně využívat.

Ad. 3

 • Projektová manažerka paní Andrea Nipauerová přinesla podrobné informace o aktuálních výzvách v operačním programu IROP a nadcházejících možnostech financování přes MAS Vladař. Detailně probrala změny v strategickém rámci a nutnost jejich brzké implementace, což vyvolalo diskusi o prioritách a strategickém směrování jednotlivých škol.

 • Mimo jiné zaznělo:

  • Jaké jsou plány a vize projektového záměru, akční plán a SR MAP v kontextu toho, co by potřebovali jednotlivé školy v regionu financovat.  PS pro financování má za úkol hledat zdroje financování.

  • Soubor projektových záměrů – distribuce tabulky s požadavkem na součinnost při vyplnění. Aktualizace posunuta do konce září, na nový školní rok. Je potřeba natipovat a rozčlenit projekty.

  • Požadavek na ředitele – podívat se, jestli něco takového neřešili a napsat do e-mailu, vytipovat zdroje (IROP, Národní plán obnovy, MŠMT)

  • Upozornění – objevují se často textové chyby v žádosti, ty jsou následně zdlouhavě a komplikovaně vyřizovány. Kromě toho je proces vyřízení žádostí brzděn termíny MŠMT. I přes to nelze aktualizaci posouvat, je třeba pracovat s novými hodnotami, abychom nebrzdili území.

  • Je třeba řešit i co lze řešit z rozpočtu zřizovatele, informace se pak ředitelům předají. Nečekat, že to půjde z IROPu, ředitelé se domnívají, že když to nejde z IROPu, tak to nejde vůbec, ale možnosti financovat některé projekty se dá i z jiných zdrojů operačních programů a nejen tam. Ze strany členů pracovní skupiny vyplynula tato odezva, že v rámci diskuse na toto ožehavé téma sdělujeme následovné. Zřizovatel je silný partner již v tom, že pomáhá školám / školkám / subjektům zapojeným do oboru vzdělávání běžným spolufinancováním základních potřeb v běžném provozu a výuky, kdy momentálně řeší i současné možnosti spolufinancováním mezer, které způsobilo MŠMT, a to s vazbou na rozpočtové škrty, kdy se to týká hlavně běžných provozů (jídelny, zaměstnanci, družiny a další), dále pomáhá s případným předfinancováním a spoluúčastí v rámci dotačních titulů. Požadovat po zřizovateli ještě další možnosti spolufinancování celkového rozvoje a podpory vzdělávání ve svém území je a bude náročné, pro menší obce nereálné. Tuto úlohu by mělo ze své pozice řešit především ministerstvo školství, jako patron, který má na starosti celkový rozvoj a podporu kvalitního vzdělávání v rámci celé České republiky.

 • David Šebesta se zaměřil na OP Spravedlivá transformace a možnosti financování projektů zaměřených na zlepšení infrastruktury a ekologické udržitelnosti. Jeho přehled nadcházejících grantových výzev vyvolal dotazy týkající se specifik podmínek a způsobilosti.

 • Mimo jiné zaznělo:

  • Byl vznesen požadavek, aby byli k p. Šebestovi adresovány tipy, z čeho by se dalo financovat, či jaký mají plán a vizi. 

  • Připomenuto, že úlohou p. Šebesty je mimo jiné pomoc hledat zdroje. Má k tomu alokované časové kapacity, hledá informace a předává dál. V současné době ale bohužel nechodí zpětné vazby.

  • Paní Hamousová iniciovala diskusi týkající se budoucího postupu v rámci šablon pro asistenty pedagoga, kde vyjádřila obavy o budoucí financování těchto pozic po skončení současných grantových programů. Zmínila nutnost ověření dostupných informací a strategií pro další postup.

  • Pan David Šebesta reagoval na tuto problematiku s aktuálními informacemi: Od ledna 2025 bude zavedena nová pozice kariérového poradce, zatímco školní speciální pedagogové, psychologové a další odborné pozice nebudou v rámci nového Šablony 2 programu pokračovat. Dále zdůraznil, že nový operační program zavede 5% spoluúčast pro celý projekt.

  • Změny ve financování šablon: David Šebesta informoval, že bude průběžně poskytovat informace ředitelům o změnách v nových šablonách, jakmile budou pravidla jasně definována. Představil tři varianty spolufinancování: financování školou samotnou, jejím zřizovatelem, nebo využitím zbývajících prostředků z prvních a druhých šablon.

  • Nadcházející výzvy z MAS Vladař: Bylo oznámeno, že v červnu bude MAS Vladař vyhlašovat novou výzvu z programu Společná zemědělská politika, která nabídne školám 80 % dotaci s 20% spoluúčastí na projekty jako jsou školská zařízení, tělocvičny, výstavba stravovacích zařízení, pořízení nových technologií, venkovní mobiliář a herní prvky.

Ad. 4

 • V rámci závěrečné diskuse členové reflektovali na informace prezentované během setkání. Zazněly návrhy na zlepšení komunikace a informovanosti o financování, aby školy mohly lépe reagovat na výzvy. Dále byla debatována potřeba účinnějšího sdílení osvědčených postupů a zkušeností mezi školami, což by pomohlo lépe navigovat v komplexním prostředí financování.

 • Mimo jiné se opakovaně vznesla poptávka po realizaci projektu malé technické univerzity. Tu ale nyní není možné financovat z prostředků projektu MAP4, a tak bude pouze předána informace ke způsobu možné realizace napřímo.

 

Závěry a další kroky:

 • Bylo dohodnuto, že se uskuteční další setkání s cílem prohloubit porozumění novým financovacím možnostem a aktualizovaným strategiím. Důraz bude kladen na praktické workshopy, které umožní členům lépe pochopit proces aplikace na granty a efektivní využití nových výukových pomůcek.

 • Před koncem setkání byli všichni účastníci vyzváni k aktivnímu zapojení do přípravy návrhů na projekty, které by mohly být financovány v rámci nadcházejících výzev, a k zasílání zpětné vazby a nápadů na zlepšení.

Poznámky a doporučení:

 • Účastníci byli povzbuzeni, aby dále rozvíjeli své nápady a hledali nové příležitosti pro financování, s cílem zlepšit vzdělávací proces a infrastrukturu ve svých školách. Bylo zdůrazněno, že sdílení informací a zkušeností je klíčové pro úspěch všech zúčastněných institucí.

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 15.5.2024, počet zobrazení : 16 (16 tento měsíc)