Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žatecko

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality:

Zápis z PS Financování 7.11.2023

14.11.2023:
Setkání Pracovní skupiny Financování se konalo dne 7.11.2023 od 15 hodin v prostorách Základní a Mateřské školy, Dvořákova 24 v Žatci.

Program jednání: 

15:00 hod.             Mgr. Martin Zárybnický, manažer projektů MAP3    
                                       - Prezentace a zahájení pracovní skupiny
                                       - Informace o realizaci projektu MAP3 

15:20 hod.             Andrea Nipauerová, manažer IROP – CLLD MAS Vladař         
                                        -  Aktuální informace o výzvách IROP pro MŠ a ZŠ  
                                        -  Harmonogram výzev IROP na rok 2024
                                        -  Postup podání projektového záměru na MAS a podání žádosti   
                                           o podporu do systému ISKP21+ / MS2021+

16:00 – 16:30        Závěr, diskuse 

Ad 1)
    Na začátku setkání pan Zárybnický všechny přítomné přivítal na pracovní skupině a seznámil s programem jednání. Následně informoval o dosavadní realizaci projektu MAP3,  finalizaci akčních plánů pro roky 2024-2025, a dalších tématech. Poté následovala informace o plánovaní aktualizaci strategického rámce MAP, která právě probíhá a s ní sběr nových investičních priorit. Dále p. Zárybnický informoval o podané žádosti projektu MAP4, který by měl být realizován od prosince t.r.
Ad2)

Území MAP a MAS

V úvodu všechny přítomné přivítala paní Nipauerová, oznámila informace o uzavřené výzvě MAS Vladař – 1. výzva IROP 3 Vzdělávání (ZŠ). Bylo přijato 16 projektových záměrů, kdy probíhá administrativní kontrola, aby mohlo být zahájeno věcné hodnocení projektů a následně potvrzen výběr projektů k financování a podání tak žádostí o podporu do systému MS2021+ / ISKP 21+ v rámci IROP. Pak se již pokračovalo dle připravené prezentace. Na základě potřebnosti bylo upřesněno územní řešení zapojených škol a školek v rámci MAP Žatecko-Podbořansko a územní dělení v rámci možností čerpání v dotačních titulech a výzev příslušných MAS. Územní dělení MAP ne vždy kopíruje územní dělení MAS, kdy Žatecko-Podbořansko je takovou drobnou výjimkou, že to tak skutečně je. Tyto informace jsou nyní v rámci MAS Vladař sdělovány účelně, jelikož dochází v současné době k častým dotazům v tomto směru.

 

Výzvy MAS Vladař

Byla oznámena aktualizace harmonogramu výzev na rok 2023, dále již představen harmonogram výzev IROP na rok 2024. Opětovně byly shrnuty informace o změně v systému podání žádosti o podporu v programovém období 2021 – 2027, ŘO IROP vyhlásí výzvy pro MASky, MAS vyhlásí a otevře svou výzvu pod výzvou ŘO IROP, žadatel do dané výzvy MAS (dle podmínek a pravidel dané MAS) podává tzv. projektový záměr, který musí splnit požadavky výzvy MAS. Po úspěšném ukončení hodnocení na MAS je žadatelům vystavené souhlasné / kladné stanovisko k projektovému záměru a tím začne běžet lhůta na podání žádosti o podporu do systému MS2021+ / ISKP21+, kdy před podepsáním žádosti o podporu musí žadatel vyzvat zástupce MAS k připodepsání žádosti v systému, pak teprve je možné ze strany žadatele podepsat žádost a podat. Ze strany CRR IROP bude žadateli přiřazen hodnotitel a manažer, se kterým budou žadatelé komunikovat a řešit případné doplnění žádosti o podporu. V této části bylo ještě připomenuty webové odkazy na stránky MAS Vladař včetně informací ohledně seminářů a potřebných konzultací.

 

Závěr, dotazy

Paní Nipauerová informovala a řešila potřebnost právě probíhající aktualizace strategického rámce MAP Žatecko-Podbořansko, kdy je možné zasílat kolegům na MAP také projektové záměry, které nejsou pouze součástí podporovaných aktivit v operačním programu IROP, aby bylo jasné a byl přehled o tom, jaké jsou další potřeby škol / školek. Podrobně se zúčastněnými prošla předepsanou tabulku ZŠ a MŠ v rámci MAP, která se v současné době řeší v již ve zmíněné aktualizaci, aby se předešlo případným chybám, dále se řešila:

-  provázanost odborných předmětů a vazby na „klíčové kompetence“ IROP, jak jsou rozděleny a provázány

-  hlavní podporované aktivity ve výzvách MAS = IROP a provázanost s odbornou výukou, předměty a jejich vhodné (správné) „zaškrtnutí“ ve strategickém rámci MAP (tabulka záměrů)

-  vysvětlení pojmu a význam „zaškrtávátka“ neúplná škola (viz přiložený webový odkaz na přehledovou tabulku neúplných škol)

https://www.vladar.cz/soubory/texty/text_00196/938_tabulka-pro-overeni-neuplnych-skol-v-irop-aktualizace_irop-1.6.2023.xlsx nebo přímo zde: https://irop.gov.cz/getmedia/cae4661a-229e-4133-9f7a-c1b994adf199/Tabulka-pro-overeni-neuplnych-skol-v-IROP-aktualizace-1-6-2023.xlsx.aspx?ext=.xlsx

 

Na závěr pak ještě bylo upozorněno a předneseno, kde se objevuje momentálně častá chybovost a nesrovnalost v informacích uváděných ve strategickém rámci MAP a potřebné použití těchto informací na požadavky a pravidla dané výzvami IROP a MAS.

 

Dotazy byly řešeny v průběhu celé prezentace. Další informace a vazby jsou součástí prezentace IROP.


Zapsala: Anna Meniecová
 

Přílohy :

Článek vyšel : 14.11.2023, počet zobrazení : 132 (132 tento měsíc)