Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis a zhodnocení z exkurze Techmánie Plzeň 12.11.2019

9.12.2019:
Exkurze se konala 12.11.2019 a zúčastnili se ji žáci a pedagogové z MŠ Holedeč, MŠ Nové
Sedlo, MŠ Liběšice.

 

Zápis

Návrh této exkurze vzešel z MŠ Holedeč, která se rozhodla vzít své děti
do Science Center Techmania Plzeň a posílit tak oblast jak matematické
a čtenářské pregramotnosti, tak oblast polytechniky, kognitivních činností
a pokusů a objevů. Vzhledem k nízkému počtu dětí ve škole přizvali ještě
na tuto exkurzi děti z MŠ Nové Sedlo a MŠ Liběšice.
Vzhledem k programu, který byl pro děti vybrán – „Barvy kolem nás“ se
muselo odjíždět již v 5,45 hod. Postupně se nabrali ještě další účastníci
z Nového Sedla a Liběšic a vyrazilo se směr Plzeň.
Děti byly rozděleny celkem do 3 skupin – vždy jedna skupina měla
program o barvách a další dvě se mohly pohybovat v rámci celého
areálu Techmánie.
V rámci programu „Barvy kolem nás“ se děti dozvěděly spoustu
informací o barvách – které jsou základní barvy, jak vzniká duha, co se
stane, když se barevný bonbon hodí do vody. Také počítaly jednotlivé
barevné bonbony a zkoušely si vyrobit samy duhu. Děti si to velmi
užívaly, program se jim moc líbil.
Následně se jednotlivé skupiny i s pedagogy rozptýlily v rámci celé
expozice Techmánie. Paní učitelky pro děti vybíraly ty expozice, které
jsou vzhledem k jejich věku ty nejvhodnější a zároveň na kterých si
mohou ukázat jednotlivé zákonitosti (využití kladky, nakloněná rovina,
tvoření vodního víru, princip Joja, stavění mostu aj.) A nebyly to jen
expozice výukové, ale také na hraní, což zejména nejmenší děti velmi
ocenily (stavění domu s okénky a dveřmi, hradní labyrint, skluzavky,
strefování panáčků míčem aj.)
Děti s sebou měly svačiny (i obědové), tak si mohly průběžně dostatečně
doplňovat energii a mít dostatek elánu na všechny další podněty.
Celá exkurze se jim velmi líbila, ještě na zpáteční cestě živě diskutovaly
o tom, co všechno viděly a zažily. Nicméně než se dorazilo domů,
dolehla i na ně tíha toho, co zažily a postupně upadaly do zaslouženého
spánku.

Zapsala: Renata Adámková

 

Hodnocení

TECHMANIA SCIENCE CENTER PLZEŇ
V úterý 12. listopadu 2019 si děti ze ZŠ a MŠ Nové Sedlo, MŠ Holedeč a ZŠ a MŠ
Liběšice užily krásnou exkurzi do Techmania Science Center Plzeň.
Po dlouhé cestě je čekal velký areál, který se nachází v historických budovách
plzeňské Škodovky proměněný v moderní centrum vědy a techniky, kde bylo možné dětem
představit základní přírodní jevy a zákony.
Dětem se velice líbily expozice: Vesmír, Malá věda, kde se prostřednictvím hry
seznámily s akustikou, optikou, nakloněnou rovinou nebo kladkou. Velice děti zaujala
expozice Vzhůru dolů, kde si vyzkoušely vrtání do hlubin Země a vrtaly až do hloubky vrtu
100 metrů.
Dále si vyzkoušely, jak v přírodě funguje koloběh vody, zhlédly unikátní exponáty
lokomotiv, zkusily si přejít řeku na úzkém laně, zaveslovali si, prošly strašidelným hradem,
ale největším lákadlem byla obří skluzavka.
V rámci programu “BARVY KOLEM NÁS“ si za vedení instruktora (edutainera)
zopakovaly základní barvy, vysvětlily si, jak vypadá duha a co se stane, když se dostane
barevný bonbon do vody. Poté z bonbonů formou pokusu vytvořily duhu. Naučily chodit
vodu a procesem vzlínavosti míchaly barvy.
Exkurze měla návaznost na matematickou pregramotnost, čtenářskou pregramotnost,
polytechniku, kognitivní činnosti, pokusy a objevy.
Náplní exkurze se dětem podařila splnit řada dílčích vzdělávacích cílů:
?  Naučily se klást otázky a hledat na ně odpovědi. Aktivně si všímaly, co se
kolem něho děje; chtěly porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe viděly.
Poznaly, že se mohou mnohému naučit a radovaly se ze zvládnutého.
? Soustředěně pozorovaly, zkoumaly, objevovaly a všímaly si souvislostí.
? Děti se učily nejen spontánně, ale i vědomě. Soustředily se na činnost a snažily
se postupovat podle instrukcí a pokynů.
? Osvojily si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení, psaní a
počítání.
? Rozvíjely si základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti. Učily
se chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí.
? Posilovaly si přirozené poznávací procesy-zvídavost, zájem a radost
z objevování.
? Vytvářely si základy pro práci s informacemi.
Celá akce byla pro děti velkým přínosem, neboť cílem této exkurze bylo pomáhat
dětem rozvíjet vztah k vědě a technice a v obecné rovině objevovat možnosti lidského
poznání. COŽ SE POVEDLO!

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 9.12.2019, počet zobrazení : 669 (669 tento měsíc)