Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektů MAP Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

Zápis a zhodnocení exkurze Mořský svět Praha 15.9.2020

23.9.2020:
Exkurze se konala 15.9.2020 a zúčastnili se jí žáci a pedagogové ze ZŠ Měcholupy a Renata
Adámková z MAS Vladař.

 

Zápis:

Exkurze do Mořského světa v Praze vzešla z podnětu ZŠ Měcholupy.
Byla původně plánovaná už na jaro 2020, ale vzhledem
k epidemiologické situaci byla vlastní realizace posunuta až na září.
Důvodem k jejímu uspořádání byl rozvoj přírodovědné a čtenářské
gramotnosti žáků a posílení oblasti rovných příležitostí.
S vedením Mořského světa byl domluven program „Žralok“, v rámci
kterého žáci nejen navštíví všechny expozice, ale zároveň mají možnost
si upevnit nově nabyté vědomosti prostřednictvím pracovních listů. Ty
jsou rozděleny jak pro předškoláky, tak pro I. i II. stupeň ZŠ. Děti nadchla
celá expozice s rozmanitými druhy mořských ryb i živočichů, která je
velmi pěkně řešena. Vše je přehledné, u každého druhu si každý najde
množství zajímavých informací, včetně těch zajímavých a ne zcela
běžných. Vlastní vyhodnocení zpracovaných pracovních listů bylo na 

pedagozích, nicméně i s možností konzultace s odborníkem. Kromě toho
měly děti možnost shlédnout přírodovědný film o tuleních, který si škola
vybrala. Tato akce byla velmi přínosná i pro děti ze sociálně slabších
rodin, které by se za normálních okolností do těchto prostor stěží
podívaly.
S nově získanými poznatky budou pracovat ještě i ve škole, v rámci
různých návazných aktivit.
Exkurze byla vydařená, domů všichni odjížděli spokojení.

Zapsala: Renata Adámková

 

Zhodnocení exkurze:

V úterý dne 15. 9. 2020 se žáci ze ZŠ Měcholupy zúčastnili exkurze ZOO MOŘSKÝ SVĚT
v Praze. Díky tomu, že se exkurze konala v rámci projektu Mas Vladař, měli žáci vše
zadarmo a mohli se tak zúčastnit i žáci ze sociálně znevýhodněných skupin.
Žáci si se zájmem prohlédli expozice, shlédli krátký film o delfínech. Prohlídka měla i
vzdělávací cíl, protože žáci dostali testy, které postupně vyplňovali. Mladší měli vybarvit
zvířátka, spočítat je a zakroužkovat správné číslo. Starší vyplňovali kvíz Z Mořského
světa, jehož výsledkem byla tajenka živočicha, o kterém napsali několik zajímavostí.
Na závěr si žáci mohli na památku koupit upomínkové předměty z Mořského světa.
Domů se vraceli s novými poznatky, které následně využili ve škole. V hodinách výtvarné
výchovy kreslili mořské živočichy, kteří je nejvíce upoutali, v hodinách přírodovědy pak
o nich vyprávěli. Někteří žáci vypracovali i krátké referáty.
Exkurze měla návaznost na matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost,
polytechniku a rovné příležitosti. Celá akce byla po všech stránkách přínosná a můžeme
návštěvu v Mořském světě ostatním jenom doporučit.
Výsledek exkurze hodnotíme kladně, žáci kromě poznávacích a vzdělávacích cílů si
také uvědomili, že přírodu je třeba chránit a chovat se k ní zodpovědně. Dokázali to i
svým chováním v prostorách Mořského světa, chodili tiše, ukázněně a dbali daných
pravidel a nařízení.


Mgr. H. Gondeková, Mgr. E. Maděrová, ZŠ Měcholupy

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 23.9.2020, počet zobrazení : 734 (734 tento měsíc)