Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: PROJEKT LES

24.6.2021:
Článek od paní učitelky Mgr. Ing. Silvie Svobodové, Ph.D.

 

Les, jeden z nejvýznamnějších ekosystémů na Zemi, jehož přínos je z ekologického
hlediska pro přírodu i samotného člověka naprosto nesporný a oprávněný, je také
zdrojem zásadních informací o podstatě fungování života na Zemi.
V rámci projektu Les se žáci VII. třídy Základní školy Žatec, nám. 28. října seznámili
s produkčními i mimoprodukčními funkcemi a významy přirozeného lesa, s druhovou
skladbou rostlinných a živočišných zástupců v lese. Získali množství stěžejních
informací a osvojili si znalosti o konkrétních jehličnatých i listnatých stromech, keřích i
bylinách rostoucích v našich lesích a vybraných zástupcích několika živočišných tříd.
V rámci experimentu zaměřeného na rozmnožování nahosemenných rostlin si žáci
vyzkoušeli roli badatele a prezentovali výsledky svého pozorování. Při tvorbě
výukových plakátů se museli nad významem lesa podrobně zamyslet a diskutovat o
něm, uvažovat nad tématem ochrany lesa, své myšlenky formulovat a srozumitelně
vyjádřit. Diskutovali nejenom o jeho znečišťování způsobené především činností
člověka, ale také museli navrhovat konkrétní a reálné způsoby ochrany lesa.
V českém jazyce se pokusili vymyslet a napsat pohádku, bajku nebo veršovaný text
zaměřený na život v lese a jeho ochranu. Ve výtvarné výchově se žáci věnovali
fotografování stromů v přírodním prostředí a osobitému smyslovému vnímání, resp.
environmentální senzitivitě.
Hlavní cíl projektu spočíval v motivaci žáků přemýšlet o problémech spojených s
ochranou lesa, aby si uvědomili, jak je les důležitý nejenom pro člověka, ale i pro
přírodu jako takovou, že i oni sami mohou aktivně a efektivně přispět k jeho ochraně.

Mgr. Ing. Silvie Svobodová, Ph.D.

Galerie :

Článek vyšel : 24.6.2021, počet zobrazení : 195 (195 tento měsíc)