Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality ze škol

Článek: Environmentální exkurze Lesná v Krušných horách

27.7.2021:
Článek od paní učitelky Mgr. Michaely Gondekové

 

Žáci ZŠ Liběšice a Velká sluníčka MŠ Liběšice měli možnost zúčastnit se environmentální exkurze hrazené z projektu MAS Vladař. Exkurze probíhala v Krušných horách v pondělí
28. 6. 2021 ve Vzdělávacím a rekreačním centru Lesná nedaleko Nové Vsi v Horách.

Dopravu na exkurzi zajišťovala společnost Danko Bus. Autobus vyrážel z Liběšic v 8.00 hodin a na Lesnou jsme dorazili pár minut po 9. hodině. Již po cestě děti sledovaly okolní krajinu a nadšeně určovaly a pojmenovávaly vše, co z autobusu zahlédly (vlčí máky, ječmen, krávy, atd.).

Po příjezdu na Lesnou měli všichni prostor na svačinu a krátké prozkoumání dětského hřiště u infocentra. Poté si celou skupinu převzala paní Herzánová a informovala všechny o průběhu environmentální exkurze. Děti MŠ a žáci ZŠ se rozdělili na dvě velké skupiny a od 9.30 hod. každá skupina pracovala samostatně.

Paní lektorka se s dětmi z mateřské školy věnovala tématu Lučních květin a Života na louce, tato skupina pracovala v prostoru horní části Lesné, v blízkosti naučných panelů o včelách, stopách zvěře, informací o stromech apod.

Skupina tvořená žáky ZŠ si prohlédla celý areál vzdělávacího centra, na němž se nachází např. ohrada s domácími zvířaty, hrázděný dům, který slouží jako zdejší muzeum a společenská místnost na setkávání školních skupin. Zde také započal výukový program žáků, ve kterém se museli sami rozdělit do 4 skupin a hráli společnou hru na uvedení do tématu Vodní svět. Poté skupinky u jednotlivých vodních živočichů řadily obrázky jejich vývojových stádií a nakonec se přesunuly k místnímu rybníku, kde za využití různých pomůcek zkoumaly pulce a vážky.

Od 12.30 hod. se obě skupiny přesunuly na oběd do restaurace. Po obědě si děti mohly prohlédnout zdejší vepříky a hrát si na hřišti, zájemci mohli rovněž navštívit infocentrum a pořídit si na památku nějaký suvenýr.

Děti MŠ se věnovaly svou aktivitou nejen environmentální oblasti Dítě a svět, ale i naplňovaly tematicky integrované bloky stanovené naším ŠVP PV s názvem Kde má domov zvířátko? a Když všechno kvete. Zejména téma – Jaro na louce. Aktivity s paní lektorkou korespondovaly se vzdělávací nabídkou našeho ŠVP a směřovaly k naplnění některých očekávaných výstupů integrovaných bloků, např.: 

  • prakticky pečovat o své okolí a vytvářet veselé, čisté a barevné prostředí

  •  být aktivní, 

  • ptát se a mít zájem 

  • seznámení dětí s pěti smysly člověka 

  • dozvídat se nové věc

Žáci ZŠ se věnovali naplnění očekávaného výstupu RVP ZV 1. stupně ZŠ ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, objevující se ve výukových předmětech Prvouka (1. období) a Přírodověda (2. období). Žáci směřovali k naplnění očekávaných výstupů: 

- ČJS-3-4-02 roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě - rybník

- ČJS-3-4-03 provádí jednoduché pokusy

- ČJS-5-4-01 objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a neživé přírody, princip rovnováhy přírody

- ČJS-5-4-03 zkoumá základní společenstva ve vybraných lokalitách regionů, zdůvodní podstatné vzájemné vztahy mezi organismy

- ČJS-5-4-04 porovnává na základě pozorování základní projevy života na konkrétních organismech, prakticky třídí organismy do známých skupin

Environmentální exkurze významně přispěla k naplnění těchto očekávaných výstupů.

Velice děkujeme za možnost účastnit se této smysluplné, a pro děti zábavné exkurze, která přispěla nejen k prohlubování kompetencí žáků, naplnění očekávaných výstupů ZŠ i MŠ, ale významně se zasloužila i o budování vztahů mezi dětmi při kooperativním učení.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Liběšice

Michaela Gondeková

Článek vyšel : 27.7.2021, počet zobrazení : 141 (141 tento měsíc)