Vzdělávání na Podbořansku a Žatecku

Informační portál projektu MAP2 Podbořansko-Žateco

Aktuality

Projekt

Výstupy projektu

Aktuality: Aktuality projektu

3. jednání řídícího výboru 9.11.2017

10.11.2017:
Dne 9.11.2017 se od 15:15 konalo jednání 3. řídícího výboru. Jednání probíhalo ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Žatci.

 

Program:

1. Informace k MAP ORP Žatec

2. Schválení aktualizace Strategického rámce MAP ORP Žatec

3. Různé

 

 

     Manažer MAP, Alexander Olah, přivítal účastníky a předal slovo předsedkyni ŘV, Mgr. Zdeňce Hamousové, která zahájila jednání Řídícího výboru a poděkovala účastníkům procesu přípravy MAP a členům ŘV za dosavadní práci.

   Jednání ŘV se účastnil takový počet členů, který neumožňuje dle statutu a jednacího řádu ŘV schopnost usnášení. Proběhla debata o členství v ŘV.

 

K programu jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a vzhledem k nemožnosti usnášení z důvodu nižšího počtu přítomných členů byly probrány jednotlivé body informativně.

 

  1. Manažer MAP dále představil shrnutí informací o dosavadních přípravách Místního akčního plánu ORP Žatec a přípravy Strategického rámce. Poděkoval za dosavadní spolupráci účastníkům a členům ŘV MAP ORP Žatec. V současné chvíli se zapracovávají připomínky členů Partnerství, které byly vzneseny jak ústně na jednání Partnerství MAP, dne 25.10.2017 nebo prostřednictvím elektronické komunikace. Také se zpracovávají vybrané statistické údaje, které jsou v dokumentu uvedeny v první části. Předpokládaným termínem pro projednávání MAP v ŘV je začátek prosince roku 2017.

 

  1. Manažer MAP představil aktualizaci Strategického rámce MAP, jednotlivé priority a cíle a přehled investičních záměrů jednotlivých škol. V diskuzi byl členy ŘV vznesen požadavek pro opětovnou kontrolu REDIZO ze strany ředitelů a ředitelek jednotlivých institucí. Manažer MAP přislíbil provést ještě rozeslání Strategického rámce MAP všem členům Partnerství MAP ke kontrole.

Vzhledem k nemožnosti hlasování na jednání ŘV bude provedeno v případě schvalování Strategického rámce provedeno hlasování per rollam.

 

  1. Ředitel MAS Vladař, o. p. s., Ing. Josef Ryšavý, informoval přítomné členy Řídícího výboru o schválené CLLD strategii a možnosti výzvy IROP. První výzva by měla být vyhlášena na začátku roku 2018. Informace o dalších možných výzvách jsou pro ředitele a ředitelky základních a mateřských škol velmi důležité. Bylo dohodnuto předání informací o výzvách MAS v IROP dne 22.11. na jednání ředitelů a ředitelek škol. Za MAS Vladař má na starosti agendu výzev IROP paní Nipauerová Andrea – andrea.nipauerova@vladar.cz  . Lze ji kontaktovat s dotazy ohledně výzev. S největší pravděpodobností se zúčastní jednání ředitelů a ředitelek škol.

 

Ředitel MAS Vladař, o. p. s. dále představil možnosti pokračování projektu MAP v návazné výzvě, která by měla být z větší části věnována právě implementaci aktivit v MAP.

Předsedkyně ŘV, Mgr. Zdeňka Hamousová, informovala přítomné členy ŘV o podávaných projektech mateřských škol v rámci enviromentální výchovy. Tyto projekty budou zařazeny rovněž do Strategického rámce.

Předsedkyně ŘV dále informovala přítomné členy ŘV o městském projektu na neformální polytechnické centrum. Představila záměr projektu a možnosti sdílení aktivit centra. Dále informoval přítomné členy o realizaci Krajského akčního plánu vzdělávání.

 

Usnesení z 2. jednání Řídícího výboru MAP ORP Žatec

 

        Řídící výbor nepřijal žádné usnesení vzhledem k nižšímu počtu přítomných členů.

 

Zapsal: Alexander Olah, 16.11.2017

Přílohy :

Galerie :

Článek vyšel : 10.11.2017, počet zobrazení : 3418 (3418 tento měsíc)